close icon
success Dank je!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op

Algemeen

1.1.  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  • Algemene Voorwaarden Eindgebruiker: deze algemene voorwaarden.
  • Applicatie: De applicatie van LINQO B.V. die via een samenwerkingspartij van LINQOB.V. kan worden gebruikt en die meerdere functionaliteiten bevat op het gebied vanmobiliteit, zoals meer specifiek de Dienst van LINQO B.V..
  • Dienst: een functionaliteit van de Applicatie, welke door LINQO B.V. rechtstreeks wordtuitgevoerd voor de Eindgebruiker en waarvoor de Eindgebruiker zich eerst via de Applicatie rechtstreeks bij LINQO B.V. dient te registreren, zoals meer specifiek een Parkeerdienst (elke individuele parkeeractie van de Eindgebruiker).
  • Eindgebruiker: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die gebruik maakt van de Applicatie, waaronder de Diensten van LINQO B.V..
  • Fee: een vast tarief dat de Eindgebruiker per Parkeerdienst aan LINQO B.V. verschuldigd is (tarief zoals gepubliceerd op de Website).
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen LINQO B.V. en Eindgebruiker aangaande het gebruik van de Dienst door de Eindgebruiker.
  • Parkeergelden: de gelden die de Eindgebruiker verschuldigd is aan LINQO B.V. in verband met een Parkeerdienst, welke worden berekend op basis van het aan- en afmelden van de Parkeerdienst door Eindgebruiker in de Applicatie.
  • Partijen: LINQO B.V. en de Eindgebruiker.
  • LINQO B.V.: de aanbieder van Producten.
  • Website: de website van Linqo B.V., te bereiken via: https://linqo.io/.

1.2.  De Algemene Voorwaarden Eindgebruiker zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen LINQO B.V. en de Eindgebruiker aangaande de Dienst.

1.3.  LINQO B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden Eindgebruiker eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na publicatie op de Website.

1.4.  Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden Eindgebruiker nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. LINQO B.V. zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden Eindgebruiker, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

1.5.  Het is de Eindgebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Applicatie en/of de Dienst van LINQO B.V. en de Algemene Voorwaarden Eindgebruiker over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LINQO B.V..

1.6.  LINQO B.V. is te allen tijde bevoegd haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de rechten betreffende de Producten geheel of gedeeltelijk (al dan niet door middel van contractsoverneming) te verkopen, over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Eindgebruiker verleent bij dezen bij voorbaat zijn instemming en medewerking aan elke gehele of gedeeltelijke overdracht of overgang van de rechten en/of verplichtingen van LINQO B.V. uit de Overeenkomst, tenzij Eindgebruiker binnen twee (2) weken na mededeling door LINQO B.V. de Overeenkomst schriftelijk ontbindt.

Werking van Dienst

Werking algemeen

2.1.  De Eindgebruiker registreert zich via de Applicatie voor het gebruik van de Dienst en gaat daarbij akkoord met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Eindgebruiker.

2.2.  Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals kenteken, NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, bankrekeningnummer of creditcard gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Eindgebruiker zelf door te voeren via. LINQO B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onjuist aangeleverde gegevens.

2.3.  Zodra LINQO B.V. de registratie zoals bedoeld in artikel 2.1 Algemene Voorwaarden Eindgebruiker schriftelijk aan de Eindgebruiker heeft bevestigd komt de Overeenkomst tot stand. LINQO B.V. behoudt zich het recht voor om de registratie om haar moverende redenen te weigeren.

Algemene Voorwaarden Eindgebruiker

2.4.  In het kader van de te sluiten Overeenkomst kan een kredietwaardigheidsonderzoek plaatsvinden. De Eindgebruiker dient hieraan zijn medewerking te verlenen.Werking Parkeerdienst

2.5.  De Eindgebruiker is voor elke Parkeerdienst (i) een Fee en (ii) de Parkeergelden verschuldigd.

2.6.  Na het sluiten van de Overeenkomst betaalt de Eindgebruiker (voor zover van toepassing)eenmalig via IDEAL € 1,00 aan de Stichting. Met die betaling geeft de Eindgebruiker toestemming aan de Stichting om zijn bankgegevens voor de automatische incasso van Fees en Parkeergelden te gebruiken.

2.7.  De Eindgebruiker dient het aan- en afmelden van de Parkeerdienst in te voeren in de Applicatie. Voor het uitvoeren van deze handelingen dient de Eindgebruiker te beschikken over een internetverbinding. Het aan- en afmelden van de Parkeerdienst wordt uitgevoerd nadat de Eindgebruiker daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

2.8.  Eventuele parkeerboetes zijn te allen tijde voor rekening van de Eindgebruiker.

2.9.  Bij het aanmelden van een Parkeerdienst in de Applicatie, is Eindgebruiker verantwoordelijkvoor de juiste opgave van het parkeerzonenummer van het betreffende gebied of de betreffende garage, welke is aangegeven op parkeerautomaten, -borden of garagetickets. Het gebruik van de GPS-functionaliteit in de Applicatie/Dienst is op eigen verantwoordelijkheid. De Eindgebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de Applicatie voorgestelde parkeerzone, deze geeft slechts een suggestie op basis van de GPS locatie aangegeven door de smartphone.

2.10.  Gebruikmaking van de Dienst van LINQO B.V. geeft een Eindgebruiker geen recht op een parkeerplaats.

2.11.  Instructies aangaande de Parkeerdienst die door LINQO B.V. via de mobiele telefoon of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Eindgebruiker worden verstrekt, dienen ten allen tijde door de Eindgebruiker te worden opgevolgd.

2.12.  LINQO B.V. is niet verantwoordelijk voor storingen in de Applicatie en/of in een netwerk van derden. In geval van een storing dient de Eindgebruiker de verschuldigde Parkeergelden op andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld middels betaling via de betaalautomaat van de parkeerplaats.

2.13.  De lokaal van toepassing zijnde gemeentelijke parkeerverordening is van toepassing op alle Parkeerdiensten van de Eindgebruiker.

2.14.  Gemeenten kunnen de gehanteerde parkeertarieven wijzigen. LINQO B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van wijziging van de gemeentelijke parkeertarieven.

Betaling Dienst

3.1.  De Eindgebruiker ontvangt via de Applicatie op de laatste dag van iedere maand een overzicht van de door hem verschuldigde bedragen (zoals bijvoorbeeld Fees en Parkeergelden) aan LINQO B.V. aangaande de afgenomen Dienst in de betreffende maand.

3.2.  De Eindgebruiker betaalt alle verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst via een automatische incasso of per creditcard. Deze bedragen worden maandelijks achteraf, op iedere eerste dag van de daarop volgende maand, geïncasseerd door de Stichting.

3.3.  Indien de betaling van de rekening van Eindgebruiker om welke reden dan ook niet succesvol kan worden uitgevoerd, of indien de Eindgebruiker het door LINQO B.V. geïncasseerde bedrag storneert, is de Eindgebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

3.4.  Alvorens LINQO B.V. aanspraak zal maken op de buitengerechtelijke incassokosten, dient zij de Eindgebruiker na het intreden van het verzuim, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, aan te manen tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Blijft de Eindgebruiker vervolgens alsnog in gebreke de verschuldigde bedragen te voldoen, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten door LINQO B.V. in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

3.5.  Indien de Eindgebruiker de (omvang van de) afschrijving zoals bedoeld in artikel 3.2 betwist, dan dient de Eindgebruiker dit binnen 7 dagen na de afschrijving schriftelijk en wel deugdelijk gemotiveerd bij LINQO B.V. kenbaar te maken.

Algemene Voorwaarden Eindgebruiker

Privacy en gebruik (persoons)gegevens

4.1.  LINQO B.V. gebruikt verwerkte gegevens voor het kunnen aanbieden van de Dienst alsmede voor statistische en historische doeleinden, en om haar producten en dienstverlening verder te verbeteren.

4.2.  LINQO B.V. respecteert de privacy van iedere Eindgebruiker en gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de Eindgebruiker.

4.3.  Wanneer LINQO B.V. persoonsgegevens verwerkt, houdt zij zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Ook houdt LINQO B.V. zich aan haar privacy statement die is geplaatst op haar website. In het privacy statement wordt vermeld hoe LINQO B.V. gegevens verwerkt en beschermt. Het privacy statement wordt regelmatig aangepast wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Aansprakelijkheid

5.1.  LINQO B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van haar Diensten. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot € 100 (zegge: eenhonderd euro) per gebeurtenis met een maximum van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5.2.  Onverminderd het hiervoor bepaalde, is LINQO B.V. nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding die meer bedraagt dan het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar aan haar aangaande de gemelde schade wordt uitgekeerd.

5.3.  De termijn waarbinnen LINQO B.V. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken is in alle gevallen beperkt tot twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de Eindgebruiker met de schade bekend is geworden.

5.4.  De Eindgebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van de Dienst, zoals het aan- en afmelden van Parkeerdiensten, het gebruik van internet alsmede de mogelijkheid van het verkrijgen van een gps-locatie, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, mobiele netwerken, en diensten van derden. LINQO B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken en/of diensten van derden.

5.5.  LINQO B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van wijziging van de gemeentelijke parkeertarieven, bekeuringen, wegsleepregelingen en andere gemeentelijke en/of justitiële beheersmaatregelen.

5.6.  De Dienst van LINQO B.V. kan Eindgebruiker verwijzen naar websites en/of applicaties op het internet, of verwijzen naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten door derden. Dergelijke zaken vallen niet onder directe controle van LINQO B.V.. De Eindgebruiker erkent dat LINQO B.V. daarvoor niet verantwoordelijk is, noch kan worden gehouden aan de juistheid, wettigheid en/of niet-inbreukmakend karakter van (de inhoud van) deze websites, applicaties, informatie en andere diensten.

5.7.  De Eindgebruiker erkent dat de GPS functionaliteit die gebruikt wordt bij de Dienst uitsluitend een suggestie is van de positie die de mobiele telefoon doorgeeft aan het systeem. De Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk om de juiste zone code door te geven. Er kunnen door de Eindgebruiker daarom ook geen rechten ontleend worden aan de suggestie die de Applicatie doet met betrekking tot de zonecodes die op de kaart in de telefoon verschijnen als deze achteraf onjuist blijken te zijn. De Eindgebruiker kan de zone code altijd ter plekke controleren door dit te verifiëren met de zone code die boven de parkeerautomaat wordt getoond.

5.8.  Eindgebruiker verliest ieder recht tot vergoeding van schade en vrijwaart LINQO B.V. tegen iedere aanspraak van derden inzake vergoeding van schade indien en voor zover:

(i)  deschadeisontstaandoorondeskundiggebruikvandeDiensten/ofgebruikvande Dienst in strijd is met instructies en/of adviezen van LINQO B.V.; en

(ii)  de schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, aanwijzingen, etc. die door of namens Eindgebruiker aan LINQO B.V. zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Algemene Voorwaarden Eindgebruiker

Beëindiging Overeenkomst

6.1.  LINQO B.V. heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daartoe een schriftelijke kennisgeving aan Eindgebruiker vereist is, indien:

(i)  LINQOB.V.vermoedtdatEindgebruikeronrechtmatiggebruikmaaktofmisbruikmaakt van de Dienst;

(ii)  Eindgebruiker niet (tijdig) voldoet aan enige betalingsverplichting;

(iii)  Eindgebruiker wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, doorexecutoriale beslaglegging wordt getroffen waardoor nakoming van de Overeenkomst door Eindgebruiker niet meer mogelijk is of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

6.2.  LINQO B.V. is tevens gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Eindgebruiker gedurende één jaar geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst.

6.3.  Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt het recht van Eindgebruiker om de Dienst van LINQO B.V. te gebruiken op de einddatum. Eindgebruiker erkent en stemt ermee in dat LINQO B.V. het recht heeft om diens account alsdan te deactiveren of te verwijderen, inclusief alle gerelateerde informatie en data behorende bij desbetreffende account en/of verdere toegang tot deze gegevens kan blokkeren.

6.4.  Bij beëindiging worden alle verschuldigde bedragen aan LINQO B.V. direct opeisbaar.

6.5.  Indien de Eindgebruiker heeft gekozen voor een All-In-Model middels eenLeaseovereenkomst dan dient alle hardware (GPS Units, dongels, bekabeling etc.) te worden geretourneerd aan Linqo B.V. binnen vier (4) weken na beëindiging van de overeenkomst.Linqo B.V. kan een boete van €159,- in rekening brengen voor elke niet geretourneerde GPSunit en/of dongel. Linqo B.V. kan een boete van €39,- in rekening brengen voor elke niet geretourneerde kabel of splitter.

Toepasselijk recht en geschillen

7.1.  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2.  Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan aangaande deze Overeenkomst danwel andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Eindgebruiker